Przejdź do treści

Ogólne Warunki Handlowe
Grupy Schumacher Packaging

Ilekroć w poniższych postanowieniach mowa jest o:
1.    Dostawcy – jest nim „Schumacher Packaging“ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krępicach,
2.    Odbiorcy – jest nim podmiot zamawiający towar u Dostawcy,
3.    Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie opakowanie produkowane przez Dostawcę,
4.    Umowie – należy przez to rozumieć postanowienia „Ogólnych warunków handlowych”

 

§ 1 ZAWARCIE UMOWY
1. Umowy o przyszłą dostawę zawierane są tylko z uwzględnieniem poniższych warunków.
2. Postanowienia odmienne od zawartych w Umowie będą uwzględnione tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę.
3. Wszystkie oferty i oświadczenia pozostają do czasu ich pisemnego potwierdzenia niezobowiązujące. 

 

§ 2 REALIZACJA DOSTAWY
1. Koszty i ryzyko przesyłki z miejsca siedziby Dostawcy ponosi Odbiorca.
2. Dostawca uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wolumenu dostaw w następującym zakresie: tektura falista do 500 sztuk ± 20 %; tektura falista do 3000 sztuk ± 15 %; tektura falista powyżej 3000 sztuk ± 10%; tektura lita do 5.000 sztuk ± 25%, tektura lita do 30.000 sztuk ± 20%, tektura lita powyżej 30.000 sztuk ± 10%.
3. Na fakturze zostanie uwzględniona ilość wydanych Odbiorcy sztuk towaru.
4. Narzędzia, schematy i inne środki pomocnicze są/stają są własnością Dostawcy nawet, gdy zostały wykonane przez Odbiorcę lub przez niego przekazane. Najpóźniej dwa lata po wykonaniu umowy przez Dostawcę ma on prawo dokonać ich utylizacji.
5. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich i ochrony zamówionego towaru. Jeśli Dostawcy znane będą obce prawa autorskie i inne ochronne, wskazane one zostaną Odbiorcy.

 

§ 3 Pomocniczy sprzęt załadunkowy i materiał opakowaniowy
1. Zgodnie z § 15 ust. 1 zd. 5 Ustawy o opakowaniach informujemy, że producent i dystrybutor opakowań transportowych są obowiązani nieodpłatnie przyjmować wykorzystane, opróżnione opakowania takiego samego rodzaju, kształtu i rozmiaru, jak opakowania wprowadzone przez nich w obieg w miejscu rzeczywistego przekazania lub w jego bezpośrednim otoczeniu, w celu przekazania ich do ponownego wykorzystania lub przetworzenia. W odniesieniu do folii, taśm opasujących, tektury zakrywającej i zabezpieczeń krawędzi obowiązuje – odmiennie od powyższego zdania – pkt 4 niniejszego § 3.
2. Towar jest dostarczany do zamawiającego na paletach w nienaruszonym stanie oraz z płytami zakrywającymi (dalej pomocniczy sprzęt załadunkowy), które stanowią własność wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany potwierdzić przyjęcie każdorazowo odebranego od wykonawcy pomocniczego sprzętu załadunkowego na poświadczeniu wysyłki i wymaga tego od podmiotów działających w jego imieniu.
Zamawiający oraz wykonawca niniejszym uzgadniają, że zamawiający przekaże nieodpłatnie wykonawcy pomocniczy sprzęt załadunkowy w takiej samej liczbie, tego samego rodzaju i w takiej samej jakości jak pomocniczy sprzęt załadunkowy, który odebrał od wykonawcy (zastępczy pomocniczy sprzęt załadunkowy), a wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjęcia takiego zastępczego pomocniczego sprzętu załadunkowego. Miejscem dokonania przekazania zastępczego pomocniczego sprzętu załadunkowego przez zamawiającego i jego przyjęcia przez wykonawcę jest miejsce obecności handlowej wykonawcy. Strony porozumiewają się co do tego, że własność zastępczego pomocniczego sprzętu załadunkowego z chwilą jego przekazania przechodzi na wykonawcę. Jeżeli zamawiający nie spełni swojego zobowiązania do przekazania zastępczego pomocniczego sprzętu załadunkowego w ciągu dwóch tygodni po wezwaniu ze strony wykonawcy lub spełni je tylko częściowo, wówczas zamawiający jest zobowiązany do zwrotu wartości odtworzeniowej takiego pomocniczego sprzętu załadunkowego, za który zamawiający – z naruszeniem niniejszego pkt 2 – nie przekazał wykonawcy żadnego zastępczego pomocniczego sprzętu załadunkowego.
3. Wykonawca na podstawie poświadczeń wysyłki prowadzi konto ewidencjonujące przekazany zamawiającemu pomocniczy sprzęt załadunkowy, które stanowi dla obu stron wiążące źródło informacji o pomocniczym sprzęcie załadunkowym przekazanym zamawiającemu. Wykonawca prowadzi ponadto każdorazowo konto ewidencjonujące przyjęty przez wykonawcę zastępczy pomocniczy sprzęt załadunkowy oraz materiał opakowaniowy przekazany na własność zamawiającemu zgodnie z § 3 pkt 4 niniejszych OWH. Nie narusza to ewentualnych ustawowych zobowiązań do wykazywania i dokumentowania, które wykraczają poza ten zakres.
4. Odmiennie od § 3 pkt 1 niniejszych OWH oraz zgodnie z § 15 ust. 1 zd. 4 Ustawy o opakowaniach strony uzgadniają, że własność folii, taśm opasujących, tektury zakrywającej i zabezpieczeń krawędzi (materiału opakowaniowego) z chwilą przekazania towaru przechodzi nieodpłatnie na zamawiającego i zamawiający w myśl Ustawy o opakowaniach jest obowiązany przekazać go do ponownego wykorzystania lub przetworzenia. 
5. Jeżeli zamawiający naruszy swoje zobowiązania określone w niniejszym § 3, zwalnia wykonawcę na pierwsze żądanie z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z naruszenia Ustawy o opakowaniach, które są dochodzone wobec wykonawcy z tego tytułu, i rekompensuje wykonawcy wszelkie wynikające z tego szkody, chyba że zamawiający nie ponosi za to winy. 

 

§ 4 TERMIN DOSTAWY
1. Terminy dostaw obowiązują jedynie w przybliżeniu, o ile nie zostały wyraźnie potwierdzone pisemnie, jako wiążące.
2. Termin dostawy liczony jest od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zmiany potwierdzonego zamówienia, termin dostawy liczy się od chwili potwierdzenia zmiany. 

 

§ 5 ODBIÓR TOWARU
1. Odbiorca ma obowiązek odebrać zamówiony towar w terminie 7 dniu od daty faksowego lub poprzez pocztę elektroniczną zawiadomienia przez Dostawcę gotowości towaru do odbioru.
2. W przypadku nieodebrania towaru przez Odbiorcę w całości lub części. Dostawca może żądać kary umownej w wysokości 4 PLN dziennie za każdą paletę towaru. Niezależnie od tej kary Odbiorca ponosi koszty magazynowania towaru. Dostawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 
3. W przypadku nieodebrania towaru przez Odbiorcę w terminie 3 miesięcy od terminu oznaczonego w ust. 1 Dostawca uprawniony jest do zniszczenia towaru (utylizacji). W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania w kwocie wartości netto dostawy powiększonego o koszty utylizacji, co nie eliminuje uprawnień Dostawcy określonych wyżej w ustępie 2.


§ 6 SIŁA WYŻSZA
1. Jeśli na skutek działania siły wyższej realizacja zamówienia będzie się opóźniać, wówczas uzgodniony termin dostawy wydłuży się o czas trwania tej przeszkody. Dostawca poinformuje Odbiorcę niezwłocznie o zaistnieniu siły wyższej. W pozostałych kwestiach umowa będzie obowiązywać w niezmienionej formie.
2. Jeśli przeszkoda wynikająca z działania siły wyższej trwa dłużej niż 6 tygodni, obie Strony mają prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 7 GWARANCJA,ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
1. Odbiorca ma obowiązek odebrać dostarczony towar w całości. 
 W przypadku nieodebrania przez Odbiorcą odbioru towaru w całości lub w części, w przypadku odbioru towaru u Odbiorcy, Dostawca może żądać zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów transportu. Potencjalne reklamacje rozpatrywane będą przez Dostawcę po odbiorze przez Odbiorcę dostarczonego towaru, zgodnie z poniższymi warunkami.
2. Reklamacje dostarczonego towaru należy zgłosić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od dnia odbioru towaru. Prawo do zakwestionowania towaru (zgłoszenia reklamacji) wygasa po upływie 2 miesięcy po odbiorze towaru.
3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Jeśli towar wykazuje wady Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia towaru niewadliwego. Dopiero w przypadku nie wykonania dostawy zastępczej w terminie 14 dni, od dnia uznania reklamacji Odbiorca ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny.
5.  Wada części towaru objętego dostawą nie może być podstawą reklamacji całej dostawy.
6. Dostawca odpowiada za właściwość opakowań odnośnie ich przydatności do określonych zastosowań, tylko po odpowiednim pisemnym zapewnieniu.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe odchylenia w klejeniu, gładkości jak i w czystości papierów, sklejeniu, zszyciu, kolorze i druku.
8. Podstawą do oceny branżowych lub technicznie niemożliwych do uniknięcia odchyleń są katalogi Niemieckiego Związku Przemysłu Tekturowego (Verband der Wellpappen-Industrie e. V.(VDW) 64295 Darmstadt) oraz norma DIN – oba dokumenty w obowiązującej wersji są dostępne u Dostawcy.
9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy ograniczona jest kwotą wartości dostawy. 

 

§ 8 WYSTAWIANIE FAKTUR, TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. O ile brak jest odrębnego pisemnego uzgodnienia, to obowiązują ceny Dostawcy – loco zakład i loco magazyn, które obejmują załadunek oraz opakowanie. 
2. W przypadku dostawy towaru na ponad 4 miesiące po zawarciu umowy Strony muszą uzgodnić stosowną korektę cenową, o ile w międzyczasie w sposób możliwy do udokumentowania zmieni się podstawa kalkulacji dokonywanej przez Dostawcę, zwłaszcza w razie wzrostu cen surowców.
3.  O ile strony nie postanowią inaczej termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury.
4. Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT, który zostaje ujęty w rachunku. Przy zmianie podstawy kalkulacji musi zostać uzgodniona korekta ceny.
5. Zapłata może zostać uregulowana tylko gotówką, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
6. Przez zapłatę należy rozumieć potwierdzenie przez Bank Dostawcy wpływu środków pieniężnych na jego rachunek, wydanie przez Dostawcę dokumentu kasowego (KP) potwierdzającego zapłatę gotówką lub zaspokojenie się przez Dostawcę z kaucji gwarancyjnej, w rozumieniu par. 9 ust 3. 

 

§ 9 OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI
1. Za każdy dzień opóźnienia płatności zostaną Odbiorcy naliczone odsetki ustawowe, obowiązujące w dniu płatności. Dalsze uprawnienia Dostawcy pozostają nienaruszone.
2. Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszelkich dostaw dla Odbiorcy, do momentu zapłaty przez Odbiorcę zaległych faktur.
3. Dostawca ma prawo w przypadku zalegania przez Odbiorcę z jakąkolwiek płatnością lub przy każdej innej oznace zagrożenia płatności, zastrzegając sobie prawo do ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy, żądać według własnego uznania przedpłaty lub płatności całej ceny w momencie przekazania towaru odbiorcy. Dostawca może ponadto żądać od Odbiorcy wystarczających i możliwych do przyjęcia dla siebie zabezpieczeń, które należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Dostawcę. 
W szczególności Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy złożenia kaucji gwarancyjnej do dwukrotności kwoty równej cenie, na wyodrębniony rachunek bankowy Dostawcy nr 06 1240 6814 1111 0000 4936 8093 w banku PEKAO S.A., celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania do zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się Odbiorcy z dokonaniem zapłaty, Dostawca ma prawo zaspokoić się z kaucji gwarancyjnej. Dostawca zatrzyma również wówczas narosłe od chwili złożenia kaucji na rachunku bankowym odsetki, jako odsetki za opóźnienie w płatności. W przypadku dokonania zapłaty w terminie kaucja podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.
4. W przypadku nie zapłacenia zaległego rachunku w ciągu 10 dni od otrzymania wezwania do natychmiastowej zapłaty, Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyklucza uprawnienia wynikającego z ust. 1 niniejszego paragrafu, lub może od umowy odstąpić. 

 

§ 10 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 
1. Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty ceny w sposób ustalony w § 8.
2. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy nie wyklucza praw Odbiorcy do stosowania, przerabiania zbywania dostarczonego towaru w ramach swoich czynności handlowych. Odbiorca nie może jednak towaru takiego używać jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać w zastaw.
3. Prawo własności Dostawcy nie wygasa, jeżeli dostarczony towar używany będzie jako opakowanie lub zostanie jako materiał opakowaniowy przerobiony. Dostawca pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru w takim stosunku w jakim pozostaje wartość rachunkowa dostarczonego przez niego towaru lub przerobionego opakowania.
4. W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nie uiszczenia ceny przez Odbiorcę dokonuje on przelewu na Dostawcę wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu w stosunku do innych podmiotów, obojętnie z jakiego tytułu - do wysokości stanu zadłużenia.
5. Jeśli jednak wartość przyszłego zabezpieczenia przewyższa o 10 % wartość zabezpieczonych wierzytelności Dostawcy, może on według własnego uznania na wyraźne życzenie Odbiorcy zwolnić go z obowiązków opisanych w pkt.4.

 

§ 11  WŁAŚCIWOŚĆ  SĄDU  ORAZ  PRAWA  MATERIALNEGO
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd siedziby Dostawcy, przy zastosowaniu polskiego prawa materialnego.

 

§ 12 NIESKUTECZNOŚĆ POSTANOWIEŃ
1. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków ze względów prawnych są nieskuteczne bądź stają się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
2. Nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione skutecznymi, zbliżonymi w możliwie jak największym stopniu do nieskutecznych postanowień w kwestii celu gospodarczego.

 

Wersja 07/2022

Ogólne Warunki Handlowe
Schumacher Packaging Sp. z o.o. Zakład Wrocław

Ogólne Warunki Handlowe (dalej OWH) stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

OWH stanowią integralną część każdej umowy dostawy zawieranej przez Schumacher Packaging Sp. z o. o.

OWH udostępniane są Odbiorcy w postaci elektronicznej jako załącznik do oferty cenowej.

Stosowanie ogólnych warunków lub innego wzorca umowy Odbiorcy jest wyłączone. Odstępstwo od powyższych reguł może nastąpić jedynie w drodze odrębnego porozumienia z Dostawcą zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Złożenie przez Odbiorcę zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWH i rezygnacją ze stosowania odmiennych od OWH warunków handlowych.

Ilekroć w OWH lub umowie szczegółowej dostawy opakowań mowa jest o:

•  Dostawcy – jest nim „Schumacher Packaging" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krępicach

•  Odbiorcy – jest nim każdy podmiot, Odbiorca Towaru u Dostawcy

• Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie produkty znajdujące się w asortymencie Dostawcy

•   Umowie – należy przez to rozumieć łącznie postanowienia zawarte w ofercie cenowej lub szczegółowej umowie dostawy oraz w OWH

•  Ofercie cenowej – należy przez to rozumieć wysyłaną Odbiorcy kalkulację zawierającą rodzaj i ilość opakowań oraz cenę

•    Zamówieniu – należy przez to rozumieć skierowane do Dostawcy i zgodne z ofertą cenową Zamówienie

•    Potwierdzeniu zamówienia – jest to generowane przez Dostawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia równoznaczne z zawarciem umowy dostawy

•   Magazynie – jest to magazyn Dostawcy położony w Krępicach przy ul. Wrocławskiej nr 66 lub każdy inny magazyn będący w dyspozycji Dostawcy

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa znajdujących się w asortymencie Dostawcy produktów z tektury.

§ 2 Zamówienia

1. Dostawy Towaru realizowane są wyłącznie na podstawie zamówień Odbiorcy dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Odbiorca składa zamówienia w oparciu o przedstawioną mu ofertę cenową. Zamówienie powinno zawierać co najmniej numer kalkulacji i ilość zamawianego Towaru.

2. Umowa dostawy zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę.

§ 3 Narzędzia i prawa autorskie

1. Narzędzia (w tym klisze i wykrojniki), schematy i inne środki pomocnicze niezbędne do wykonania opakowań mogą zostać po upływie półtora roku od realizacji ostatniej dostawy zutylizowane (zniszczone) nawet wówczas, gdy zostały przekazane przez Odbiorcę.

2. Dostawca nie dokonuje kontroli przekazanych rysunków, wzorów użytkowych, szkiców, szablonów itp. pod kątem przestrzegania praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych. Za naruszenie tych praw całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca, który jest zobowiązany na pierwsze pisemne wezwanie Dostawcy zwolnić go od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 4 Cena

1. Cena Towaru obejmuje koszty transportu do siedziby Odbiorcy o ile inaczej nie ustalono.

2. Koszty narzędzi, w tym klisz i wykrojników, obciążają Odbiorcę, chyba że inaczej ustalono na piśmie.

§ 5 Realizacja zamówień

1. Dostawca uprawniony jest do zmniejszenia lub zwiększenia wolumenu dostaw w następującym zakresie: tektura falista do 500 sztuk - 20 %; tektura falista do 3000 sztuk - 15 %; tektura falista powyżej 3000 sztuk -10%; tektura lita do 5.000 sztuk – 25%, tektura lita do 30.000 sztuk – 20%, tektura lita powyżej 30.000 sztuk – 10%.

2. Zamówiony i wyprodukowany Towar przechowywany jest w Magazynie.

3. Świadczenie Dostawcy jest spełnione z chwilą dostarczenia Towaru w miejsce wskazane w potwierdzeniu zamówienia, a w przypadku odbioru osobistego z chwilą wydania Towaru z Magazynu. Z tą samą chwilą ryzyko uszkodzenia i przypadkowej utraty Towaru przechodzi na Odbiorcę.

§ 6 Dostawy

1. Data dostawy określona jest w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zmiany daty dostawy przez Odbiorcę Dostawca prześle kolejne potwierdzenie zamówienia z nową datą dostawy.

2. Dostawca może realizować dostawy częściowe.

3. W przypadku dostawy Towaru do siedziby Odbiorcy obowiązek jego rozładunku obciąża Odbiorcę, który jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie wszelkie niezbędne siły i środki. Kierowcy realizujący dostawę nie są upoważnieni do pomagania przy rozładunku Towaru. W przypadku udzielenia takiej pomocy Dostawca nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§ 7 Odbiór Towaru

1. Odbiorca ma obowiązek odebrać dostarczony Towar w całości. To samo dotyczy wypadku osobistego odbioru Towaru z Magazynu przez Odbiorcę.

2. W przypadku nieodebrania Towaru w całości lub w części dodatkowe koszty transportu obciążają Odbiorcę.

3. W przypadku nieodebrania Towaru przez Odbiorcę w całości lub części Dostawca może żądać kary umownej w wysokości 4 PLN dziennie za każdą paletę Towaru. Niezależnie od tej kary Odbiorca ponosi koszty magazynowania Towaru. Dostawca może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Odbiorcę w ciągu 3 miesięcy od pierwotnej daty dostawy Odbiorca upoważnia Dostawcę do zawarcia na koszt i ryzyko Odbiorcy umowy przechowania Towaru z wybraną osobą trzecią.

§ 8 Paletyzacja

1. Towar dostarczany jest na paletach wielorazowych lub jednorazowych. Palety podlegają zwrotowi bądź sprzedaży. Dotyczy to także płyt ochronnych. Szczegółowe zasady zależą od ustaleń Odbiorcy z Dostawcą. Odbiorca jest zobowiązany do potwierdzenia przejęcia palet i płyt ochronnych odebranych od Dostawcy na dowodzie dostawy, na którym zamieszczona zostanie ich ilość i rodzaj. Powyższy obowiązek dotyczy także osób, którym Odbiorca powierzył wykonanie tego obowiązku.

2. Dostawca prowadzi systemowy rejestr obrotu paletami oraz płytami ochronnymi. Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości, rodzaju palet oraz płyt ochronnych w odniesieniu do każdego dokumentu dostawy.

3. W przypadku braku zwrotu palet lub płyt ochronnych w uzgodnionym przez Dostawcę i Odbiorcę terminie Odbiorca zostanie obciążony równowartością niezwróconych palet lub płyt ochronnych.

§ 9 Wystawianie rachunków, terminy i sposób płatności

1. Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, który zostanie ujęty w rachunku. Przy zmianie podstawy kalkulacji musi zostać uzgodniona korekta ceny.

2.  O ile strony nie postanowią inaczej termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury.

3. W przypadku złożenia zamówienia z ponad czteromiesięcznym terminem dostawy Strony muszą uzgodnić stosowną korektę cenową, o ile w międzyczasie w sposób możliwy do udokumentowania zmieni się podstawa kalkulacji określonej w ofercie cenowej, zwłaszcza w przypadku wzrostu cen surowców.

4. Zapłata może zostać uregulowana tylko przelewem bankowym.

5. Przez zapłatę należy rozumieć potwierdzenie przez Bank Dostawcy wpływu środków pieniężnych na jego rachunek lub zaspokojenie się przez Dostawcę z kaucji gwarancyjnej.

§ 10 Opóźnienia płatności

1. Za każdy dzień opóźnienia w płatności zostaną Odbiorcy naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dalsze uprawnienia Dostawcy pozostają nienaruszone.

2. Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszystkich umów zawartych z Odbiorcą do momentu zapłaty zaległych rachunków.

3. Dostawca ma prawo, w przypadku zalegania przez Odbiorcę z jakąkolwiek płatnością lub przy każdej oznace zagrożenia płatności, zastrzegając sobie prawo do dalszych ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, żądać według uznania przedpłaty lub płatności całej ceny jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Dostawca może alternatywnie zażądać od Odbiorcy wystarczających i możliwych do przyjęcia przez siebie zabezpieczeń, które należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Dostawcę. W szczególności Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy złożenia kaucji gwarancyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Dostawcy nr 06 1240 6814 1111 0000 4936 8093 dla wpłat w PLN oraz nr PL85 1240 3464 1978 0010 5178 5267 SWIFT/BIC: PKOPPLPW dla wpłat w EUR, celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania do zapłaty ceny. W przypadku opóźnienia się przez Odbiorcę z dokonaniem zapłaty, Dostawca ma prawo zaspokoić się z kaucji gwarancyjnej. Dostawca zatrzyma również wówczas narosłe od chwili złożenia kaucji na rachunku bankowym odsetki jako odsetki za opóźnienie w płatności. W przypadku dokonania zapłaty w terminie kaucja podlegać będzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem. W przypadku niezapłacenia zaległego rachunku w ciągu 10 dni od otrzymania wezwania do natychmiastowej zapłaty, Dostawca ma prawo rozwiązać wszelkie wiążące go z Odbiorcą umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11 Prawo odmowy spełnienia świadczenia i odstąpienie

1. W przypadku pogorszenia stosunków majątkowych Odbiorcy po zawarciu umowy (zmiany zdolności płatniczej lub wyroku kredytowego itp.) lub otrzymania o tym wiarygodnej informacji Dostawca jest uprawniony do wstrzymania dalszych świadczeń i żądania ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń lub udzielenia świadczenia „z ręki do ręki”.

2. W razie odmowy udzielenia zabezpieczenia Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy.

§ 12 Zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczony Towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty całości ceny.

2. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy nie wyklucza praw Odbiorcy do stosowania, przerabiania zbywania dostarczonego towaru w ramach swoich czynności handlowych. Odbiorca nie może jednak towaru takiego używać jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać w zastaw.

3. Prawo własności Dostawcy nie wygasa, jeżeli dostarczony towar używany będzie jako opakowanie lub zostanie jako materiał opakowaniowy przerobiony. Dostawca pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru w takim stosunku w jakim pozostaje wartość rachunkowa dostarczonego przez niego towaru lub przerobionego opakowania.

4. W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nieuiszczenia ceny przez Odbiorcę dokonuje on przelewu na Dostawcę wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu w stosunku do innych podmiotów, obojętnie z jakiego tytułu - do wysokości stanu zadłużenia.

5. Jeśli jednak wartość przyszłego zabezpieczenia przewyższa o 10 % wartość zabezpieczonych wierzytelności Dostawcy, może on według własnego uznania na wyraźne życzenie Odbiorcy zwolnić go z obowiązków opisanych w pkt.4.

§ 13 Reklamacje

1. Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić Towar przy jego odbiorze i w przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń dokonać o tym stosownej wzmianki na dowodzie dostawy. W przypadku braku poczynienia wzmianki odpowiedzialność Dostawcy z tytułu uszkodzeń Towaru powstałych w transporcie jest wyłączona.

2. Reklamacje dostarczonego Towaru należy zgłosić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od dnia odbioru Towaru. Prawo do zakwestionowania towaru (zgłoszenia reklamacji) wygasa po upływie dwóch miesięcy po odbiorze Towaru.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności. Odbiorca powinien przy reklamacji przedstawić próbkę reklamowanego Towaru.

4. Jeżeli Towar wykazuje wady Dostawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia Towaru niewadliwego. Dopiero w przypadku niewykonania dostawy zastępczej w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji Odbiorca ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny.

5. Wada części Towaru objętego dostawą nie może być podstawą reklamacji całej dostawy.

6. Dostawca odpowiada za właściwości opakowań odnośnie ich przydatności do określonych zastosowań tylko po odpowiednim pisemnym zapewnieniu.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe i techniczne odchylenia w klejeniu, gładkości, jak i w czystości papierów, sklejeniu, zszyciu, kolorze i druku.

8. Podstawą do oceny powyższych odchyleń są katalogi Niemieckiego Związku Przemysłu Tekturowego (Verband der Wellpappen-Industrie e. V.(VDW) 64295 Darmstadt) oraz norma DIN – oba dokumenty w obowiązującej wersji są dostępne u Dostawcy.

§ 14 Siła wyższa

1.Jeśli na skutek działania siły wyższej realizacja zamówienia będzie się opóźniać, wówczas uzgodniony termin dostawy wydłuży się o czas trwania tej przeszkody. Dostawca poinformuje Odbiorcę niezwłocznie o zaistnieniu siły wyższej. W pozostałych kwestiach umowa będzie obowiązywać w niezmienionej formie.

2. Jeśli przeszkoda wynikająca z działania siły wyższej trwa dłużej niż 6 tygodni, obie Strony mają prawo do odstąpienia od umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek sądu lub organu administracyjnego zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. W sprawach nieuregulowanych w OWH zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Możliwość dokonywania potrąceń z roszczeniami Dostawcy jest wyłączona.

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd siedziby Dostawcy, przy zastosowaniu polskiego prawa materialnego.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy ograniczona jest wartością Zamówienia.

© Schumacher Packaging, Krępice październik 2019