Naar content

Algemene voorwaarden van de
Schumacher Packaging Groep

§ 1 Sluiting van de overeenkomst

1. Leveringscontracten worden, behoudens afwijkende individuele contractuele afspraken, uitsluitend afgesloten op grond van deze bepalingen. Deze bepalingen zijn van toepassing op betrekkingen met ondernemingen, rechtspersonen van publiekrechtelijke instellingen en publiekrechtelijke gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

2. Afwijkende of aanvullende aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging. De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

 

§ 2 Uitvoering van de levering

1. Het verzendrisico is voor de opdrachtgever. Opdrachten met een waarde van minder dan € 1000,- worden niet-franco uitgeleverd.

2. De opdrachtnemer heeft het recht meer- of minderleveringen te doen van de volgende omvang: golfkarton tot 500 stuks ± 20%, tot 3000 stuks ± 15%, meer dan 3000 stuks ± 10%. Massief karton tot 5000 stuks ± 25%, tot 30.000 stuks ± 20%, meer dan 30.000 stuks ± 10%. De geleverde hoeveelheid wordt berekend.

3. Deelleveringen zijn in redelijke mate toegestaan, rekening houdend met de belangen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever.

4. Gereedschappen, clichés en andere hulpmiddelen worden en blijven na beëindiging van de opdracht eigendom van de opdrachtnemer, ook wanneer deze door, in opdracht of op kosten van de opdrachtgever zijn vervaardigd. Openstaande facturen voor deze zaken dienen zonder aftrek te worden betaald door de opdrachtgever. De opdrachtnemer is met name niet verplicht tot overdracht of bewaring na beëindiging van de desbetreffende opdracht. Hij is echter verplicht de materialen uitsluitend te gebruiken voor opdrachten van de opdrachtgever. Uiterlijk twee jaar na beëindiging van de desbetreffende opdracht mogen alle daarmee verband houdende gereedschappen/clichés en andere hulpmiddelen vanwege afwegingen in verband met de opslag zonder verdere kennisgeving worden afgevoerd.

5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inachtneming van eigendoms- en auteursrechten ten aanzien van de bestelde uitrusting. Voor zover de opdrachtnemer op de hoogte is van eigendoms- en auteursrechten van derden, dient hij de opdrachtgever daarvan op de hoogt te stellen.

 

§ 3 Verladingshulpmiddelen en verpakkingsmateriaal

1. Volgens § 15 lid 1 zin 5 van de Wet inzake verpakkingen wijzen wij u erop dat fabrikanten en distributeurs van transportverpakkingen verplicht zijn gebruikte, van restanten ontdane verpakkingen van dezelfde soort, vorm en grootte als door hen in omloop zijn gebracht op de plaats van de daadwerkelijke overdracht of in de directe omgeving daarvan kosteloos terug te nemen, om deze te hergebruiken of te recyclen. Voor folies, verpakkingsband, afdekkarton en randbescherming geldt - in afwijking van bovenstaande zin - punt 4 van deze § 3.

2. De goederen worden aan de opdrachtgever geleverd op nieuwe pallets en met afdekplaten (hierna de verladingshulpmiddelen genoemd), die eigendom zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht de overname van de steeds van de opdrachtnemer ontvangen verladingshulpmiddelen te bevestigen op het transportdocument en instrueert zijn medewerkers dienovereenkomstig. De opdrachtgever en de opdrachtnemer komen hierbij overeen dat de opdrachtgever de opdrachtnemer kosteloos een gelijk aantal, gelijke soort en kwaliteit verladingshulpmiddelen ter beschikking stelt als de verladingshulpmiddelen die bij van de opdrachtnemer heeft ontvangen (vervangende verladingshulpmiddelen) en dat de opdrachtnemer zich verplicht dergelijke vervangende verladingshulpmiddelen kosteloos aan te nemen. De plaats van uitvoering voor de overdracht van de vervangende verladingshulpmiddelen door de opdrachtgever en voor aanname van deze producten door de opdrachtnemer is de plaats van de bedrijfslocatie van de opdrachtnemer. De partijen stemmen ermee in dat het eigendom van de vervangende verladingshulpmiddelen bij de overdracht overgaat op de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever zijn verplichting tot overdracht van de vervangende verladingshulpmiddelen binnen twee weken na een verzoek van de opdrachtnemer niet of slechts deels nakomt, dan handelt de opdrachtgever, voor zover hij ter compensatie van de nieuwwaarde van de betreffende verladingshulpmiddelen voor de opdrachtgever geen vervangende verladingshulpmiddelen aan de opdrachtnemer heeft overgedragen, in strijd met dit punt 2.

3. De opdrachtnemer houdt op basis van de transportdocumenten een rekening aan voor de aan de opdrachtgever gegeven verladingshulpmiddelen, die voor beide partijen wordt gebruikt voor de uitwisseling van informatie over de aan de opdrachtgever gegeven verladingshulpmiddelen. De opdrachtnemer houdt verder steeds een rekening aan voor de van de opdrachtnemer aangenomen vervangende verladingshulpmiddelen en voor het aan de opdrachtgever conform § 3 punt 4 van deze Algemene voorwaarden overgedragen verpakkingsmateriaal. Dit heeft geen invloed op mogelijke wettelijke bewijs- en documentatieverplichtingen die boven deze verplichtingen gaan.

4. In afwijking van § 3 punt 1 van deze Algemene voorwaarden en conform § 15 lid 1 zin 4 van de Wet inzake verpakkingen komen de partijen overeen dat het eigendom van folies, verpakkingsband, afdekkarton en randbescherming (verpakkingsmateriaal) bij de overdracht van de goederen kosteloos overgaat op de opdrachtgever en dat de opdrachtgever deze zoals gedefinieerd in de Wet inzake verpakkingen moet hergebruiken of recyclen.

5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen volgens deze § 3 niet nakomt, dient hij de opdrachtnemer op eerste verzoek vrij te stellen van alle aanspraken van derden en van alle verantwoordelijkheden voor schade conform de Wet inzake verpakkingen die daardoor tegen de opdrachtnemer kunnen worden opgelegd, en vergoedt hij de opdrachtnemer alle daaruit voortvloeiende kosten zodat de opdrachtgever geen schuld kan worden verweten.

 

§ 4 Vertraging in de afname door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever weigert de goederen geheel of deels af te nemen volgens de overeengekomen leverdatum, kan de opdrachtnemer ofwel uitvoering van de overeenkomst of, na het verstrijken van een door hem gestelde redelijke wachtperiode, een schadevergoeding wegens niet-nakoming eisen.

 

§ 5 Levertermijn

1. Levertermijnen gelden slechts bij benadering, tenzij deze nadrukkelijk schriftelijk zijn toegezegd als bindend.

2. De levertermijn begint met de datum van de aanvaarding van de opdracht. Bij wijziging van de bevestigde opdracht start de levertermijn met de bevestiging van de wijziging.

3. Indien de levering vertraging oploopt door toedoen van de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer vanaf 14 dagen na kennisgeving van de leverbaarheid de bij hem ontstane opslagkosten, doch tenminste € 1,- per dag en pallet in rekening brengen, ook bij opslag op een van de eigen locaties. Verdergaande afspraken blijven voorbehouden; het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat de opdrachtnemer geen of veel minder schade heeft opgelopen vanwege de vertraging.

4. In de in punt 3 genoemde gevallen heeft de opdrachtnemer bovendien het recht om na het vruchteloos verstrijken van een redelijke wachtperiode anderszins over de goederen te beschikken en deze met een redelijk verlengde periode aan de opdrachtgever te leveren.

 

§ 6 Overmacht

1. Indien de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt vanwege overmacht, wordt de overeengekomen levertermijn verlengd met de duur van de storing. De opdrachtnemer dient de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventueel geval van overmacht. Verder blijft de overeenkomst onveranderd van kracht.

2. Indien de storing langer dan 6 weken aanhoudt, hebben beide overeenkomstsluitende partijen het recht het contract te beëindigen.

 

§ 7 Garantie, aansprakelijkheid

1. Reclamaties in verband met de geleverde goederen dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aankomst van de goederen schriftelijke te worden ingediend. Verborgen gebreken dienen op zijn laatst binnen 8 werkdagen na de ontdekking ervan schriftelijk te worden aangegeven. Het recht om een klacht in te dienen in verband met verborgen gebreken vervalt 2 maanden na aankomst van de goederen. Bij het indienen van een reclamatie moeten monsters van de onvolkomen goederen worden bijgevoegd. Gebreken aan een deel van de levering kan niet leiden tot reclamatie van de volledige levering, tenzij het voor de opdrachtgever onaanvaardbaar is het deel van de levering zonder gebreken te accepteren.

2. In het geval dat de geleverde goederen gebreken blijken te vertonen, kan de opdrachtnemer naar eigen goeddunken als aanvullende dienst de gebreken verhelpen of foutloze vervangende goederen leveren. Pas wanneer dit herhaaldelijk is mislukt of onaanvaardbaar zou zijn en er geen sprake is van slechts onbeduidende gebreken, heeft de opdrachtgever het recht om overeenkomstig de wettelijke bepalingen de overeenkomst op te zeggen of te verminderen; § 478 van de BGB blijft onverlet. Zoals gedefinieerd in § 7 punt 6 van deze bepalingen kan hij aanspraak maken op schadevergoeding.

3. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de eigenschappen van een verpakking ten aanzien van de geschiktheid ervan voor een bepaald gebruiksdoel na overeenkomstige schriftelijke garantie.

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor binnen de branche gebruikelijke afwijkingen in verlijming, gladheid en zuiverheid van het papier, verbinding, hechting, kleuren en druk.

5. Verder wordt bij de beoordeling van binnen de branche gebruikelijke of technisch niet vermijdbare afwijkingen uitgegaan van de door het Verband der Wellpappen-Industrie e.V., Hilpertstrasse 22, 64295 Darmstadt, Duitsland, uitgegeven en bij de opdrachtnemer beschikbare inspectiecatalogi voor golfkartonnen dozen en de DIN-norm voor golfkartonnen verpakkingen, in hun bijgewerkte versie.

6. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer moet onbeperkt zijn volgens de bepalingen van de wet inzake productaansprakelijkheid in gevallen van uitdrukkelijke aanname van een garantie of aanschafrisico en bij opzettelijke of grove nalatigheid van zijn verplichtingen. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer moet eveneens onbeperkt zijn bij dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of gezondheidsschade door opzettelijk of onachtzaam gedrag. Voor materiële en vermogensschade veroorzaakt door lichte nalatigheid is de opdrachtnemer alleen aansprakelijk in gevallen van schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale plichten), doch beperkt tot de bij de sluiting van de overeenkomst voorzienbare, contractspecifieke schade. Indien de opdrachtgever in gevallen van een door lichte nalatigheid veroorzaakte leververtraging na het verstrijken van een redelijke wachtperiode een schadevergoeding biedt in plaats van de overeengekomen prestatie, dan is deze beperkt tot de hoogte van de meerkosten van een eventueel noodzakelijke dekkingsaankoop, doch maximaal tot de hoogte van de orderwaarde.

Verdergaande aansprakelijkheid voor eventuele vergoedingen dan in het voorgaande lid van deze § 7 punt 6 is voorzien - ongeacht de juridische aard van de ingediende vordering - is uitgesloten. De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden met betrekking tot reden en omvang ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en andere assistenten of bij de werkzaamheden betrokken personen van de opdrachtnemer.

7. Vorderingen wegens materiële en/of juridische tekortkomingen verjaren na 12 maanden, gerekend vanaf het moment van de risico-overdracht. Bij opzettelijke plichtsverzaking, bij het bedrieglijk verzwijgen van gebreken, bij redenen voor een vordering wegens onrechtmatige daad, bij het ontbreken van toegezegde eigenschappen, bij de overname van aanschafrisico's, evenals bij persoonlijk letsel gelden de wettelijke verjaringstermijnen. §§ 479 en 634 a lid 1 nr. 2 van de BGB blijven onverlet.

 

§ 8 Facturatie, vervaldatum, betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen van de opdrachtnemer af opslag of af fabriek, met inbegrip van verzending en verpakking. Deze prijzen zijn exclusief de wettelijke btw. In het geval dat de goederen meer dan 4 maanden na afsluiting van de overeenkomst moeten worden geleverd, dienen de partijen een redelijke prijscorrectie overeen te komen, indien in de tussentijd de berekeningsgrondslag van de opdrachtnemer aanzienlijk verandert, met name bij stijging van de grondstofprijzen.

2. Het factuurbedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum met 2% korting of binnen 30 dagen netto.

3. De betaling dient contant te geschieden of via cheque, bankoverschrijving of postgiro. Indien wissels volgens afspraak voor betaling kunnen worden gebruikt, moeten deze bankabel zijn. Alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven komen voor rekening van de opdrachtgever. Betalingen door middel van wissels geven geen recht op korting. Wissels worden alleen aangenomen als betaling.

 

§ 9 Betalingsachterstand

1. Bij een betalingsachterstand zijn rentes in de hoogte van 9 procentpunten per jaar ten opzichte van de basisrente (§ 247 BGB) verschuldigd. Het recht om bewijs te leveren van verdere vervolgschade blijft voorbehouden.

2. Bij een betalingsachterstand van de opdrachtgever is de opdrachtnemer tot aan betaling van de verschuldigde factuurbedragen inclusief de achterstandsrente niet verplicht tot verdere leveringen onder enig contract.

3. Heeft de opdrachtgever een achterstand ten opzichte van de overeengekomen betalingstermijnen of is er sprake van omstandigheden waardoor bij toepassing van de gebruikelijke bancaire normen een aanzienlijke verslechtering van zijn financiële situatie en/of zijn kredietwaardigheid blijkt, dan heeft de opdrachtnemer het recht om na het verstrijken van een niet-succesvolle redelijke wachtperiode onmiddellijke betaling te verlangen voor de uitgevoerde leveringen en om voor toekomstige leveringen naar eigen goeddunken vooruitbetaling of betaling bij aflevering te eisen. Eventueel kan de opdrachtnemer bancaire zekerheden vragen.

4. De opdrachtnemer heeft het recht om naar zijn keuze de met de opdrachtgever gesloten leveringsovereenkomst te beëindigen of in plaats van de prestatie een schadevergoeding te eisen wanneer de opdrachtgever de betaling niet binnen 10 dagen na ontvangst van een officiële aanmaning heeft voldaan.

5. Alle vorderingen van de opdrachtnemer zijn direct opeisbaar, wanneer de opdrachtgever zich door indiening van een faillietverklaring of op andere wijze insolvent verklaart.

 

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot aan alle bepalingen van de zakelijke overeenkomst is voldaan.

2. Het eigendomsvoorbehoud doet niets af aan het recht van de opdrachtgever om de geleverde goederen in het kader van zijn wettige bedrijfsactiviteiten te gebruiken resp. te verwerken en te verkopen. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de opdrachtgever deze echter niet als onderpand gebruiken noch verpanden.

3. Indien de geleverde goederen als verpakkingsmateriaal worden gebruikt of als zodanig verder worden verwerkt, vervalt daarmee niet het eigendomsrecht van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer wordt eigenaar of mede-eigenaar van het nieuwe product in verhouding van de factuurwaarde tot de voorbehoudsgoederen resp. tot de gemaakte verpakkingen.

4. Indien de geleverde goederen of de daarvan vervaardigde verpakkingsmaterialen verder worden verkocht, draagt de opdrachtgever nu al zijn koopprijsvordering op zijn afnemers over aan de opdrachtnemer tegen tot volledige betaling van zijn vordering ter hoogte van de factuurwaarde voor de geleverde voorbehoudsgoederen. De opdrachtnemer aanvaardt daarbij de overdracht.

5. Indien de waarde van de voorgaande waarborging 20% hoger is dan de waarde van de te garanderen vorderingen, geeft de opdrachtnemer volledig betaalde leveringen naar eigen inzicht vrij op verzoek van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht alle toegang door derden tot de garantiegoederen (voorbehoudsgoederen en vorderingen) te weerleggen, met vermelding van de rechten van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer daarover onmiddellijk in te lichten. Hij is voorts verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren binnen de gebruikelijke omvang.

 

§ 11 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

1. De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor alle uit de leveringsovereenkomst voortvloeiende plichten resp. geschillen – ook bij klachten in verband met cheques en wissels – is de plaats van de bedrijfslocatie van de opdrachtnemer die de opdracht heeft bevestigd. Dit geldt alleen voor zover de opdrachtgever een handelaar of, een rechtspersoon van publiekrechtelijke instellingen of van publiekrechtelijke gemeenschappelijke beleggingsfondsen is of een vestiging buiten de Bondsrepubliek Duitsland heeft.

2. Alleen het Duitse recht geldt, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

 

§ 12 Ongeldigheid van bepalingen

1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden om juridische redenen ongeldig zijn of worden, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

2. Ongeldige bepalingen worden in onderlinge overeenstemming vervangen door geldige bepalingen, die het economisch oogmerk van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

 

Versie 07/2022

.

.